Shlomoh's New York Trip - May 19 - June 3, 2015Email Shlomoh:   kingsolnew@yahoo.com